1. INTRODUCERE

Asociația “Potențial în Educație”, (în continuare „Asociația”, “Operatorul”, sau “Adoptăm studenți”), respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal și urmărește informarea corectă și completă a utilizatorilor site-ului https://adoptamstudenti.ro/ .

Asociația prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor”) și cu Legea 190/2019 privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor.

2. IDENTITATEA OPERATORULUI

Asociația “Potențial în Educație”, cu sediul în Ilfov, oraș Voluntari, str. George Bacovia nr. 15- 17, bloc C2, scara 2, apartament 9, camera 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 28003/A/2019, al Judecătoriei Cornetu, CIF: 41636774, cu contul RO88BTRLRONCRT0504419801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Popa Alexandra Roxana, este operator de date cu caracter personal.

3. DATE PERSONALE

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 • Date de identificare: nume și prenume;
 • Date de contact: numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail;
 • Date colectate involuntar: adrese IP, ora vizitei pe site, sistemul de operare precum și alți parametri tehnici.

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea executării contractului de donație încheiat în conformitate cu Termenii și Condițiile prevăzute pe site;
 • Consimțământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat în mod voluntar, prin completarea secțiunii de contact.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legală: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin în calitate de organizație non-guvernamentală.

Asociația este afiliată, în calitate de operator de date, unor rețele de social media, respectiv Facebook și Linkedin.

In ceea ce privește Facebook (https://www.facebook.com/adoptamstudenti ), operatorul prelucrează date precum nume, prenume, nickname utilizat în mediul Facebook prin intermediul unui împuternicit cu care există semnat un acord de prelucrare a datelor ce stabilește garanțiile și măsurile de protecție pe care împuternicitul trebuie să le aibă în vedere pentru a asigura protejarea datelor persoanelor vizate. Prin interacțiunea utilizatorului de Facebook cu pagina Adoptăm studenți, operatorul poate avea acces la toate datele făcute publice pe profilul utilizatorului.

Datele furnizate voluntar de persoanele care accesează pagina de Facebook nu sunt extrase și prelucrate în alte scopuri decât cele pe care le are în vedere utilizatorul de Facebook atunci când decide să urmărească pagina, când ofera un „like”pentru o anumită postare sau plasează un comentariu la orice fotografie postată pe pagină.

În ceea ce privește LinkedIn (pagina https://www.linkedin.com/company/adoptamstudenti-ro/about/), operatorul prelucrează date precum nume, prenume, nickname utilizat în rețeaua LinkedIn prin intermediul unui împuternicit cu care există semnat un acord de prelucrare a datelor ce stabilește garanțiile și măsurile de protecție pe care împuternicitul trebuie să le aibă în vedere pentru a asigura protejarea datelor persoanelor vizate. Prin interacțiunea utilizatorului de LinkedIn cu pagina Adoptăm studenți, operatorul poate avea acces la toate datele făcute publice pe profilul utilizatorului.

Datele furnizate voluntar de persoanele care accesează pagina de LinkedIn nu sunt extrase și prelucrate în alte scopuri decât cele pe care le are în vedere utilizatorul atunci când decide să urmărească pagina, când oferă un „like” pentru o anumită postare sau plasează un comentariu la orice postare pe pagina.

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea înregistrării contribuțiilor dumneavoastră. Refuzul de a le furniza determină imposibilitatea de a contribui financiar la activitățile platformei Adoptăm Studenți.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularele din cadrul procesului de înregistrare a unei contribuții financiare pentru un student sau pentru asociația noastră, precum și prin crearea de cont pe platformă, vă exprimați acceptul ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a Platformei Adoptăm Studenți.

Platforma Adoptăm Studenți își rezervă de asemenea dreptul de a folosi datele anonime adunate din site în orice scop cu posibilitatea de a divulga statistici sau alte rapoarte care nu afectează direct și individual utilizatorii site-ului. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terți sau către site-uri partenere, cu excepția autorităților, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

În scopuri de marketing direct, Adoptăm studenți vă prelucra datele personale numai în baza consimțământului dumneavoastră.

5. COOKIES

Website-ul oficial https://adoptamstudenti.ro/ este un site de prezentare și nu utilizează cookies în prezent (conform ultimului raport Cookie Bot generat la data de 25.11.2022).

În situația în care Adoptăm studenți va opta pentru utilizarea cookie-urilor, veți fi informat în mod corespunzător și, acolo unde este cazul, vi se va solicita consimțământul.

6. MĂSURILE LUATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea limitării riscurilor rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal Asociația a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate:

 • Prelucrarea prin intermediul site-ului și a rețelelor de socializare este limitată strict la ceea ce este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor aduse la cunoștința dumneavoastră, în calitate de persoană vizată;
 • În cazul în care pe adresa contact@adoptamstudenti.ro se transmit informații nesolicitate de operator (incluzând dar nelimitandu-se la documente de muncă, CV-uri, solicitări ce conțin date personale etc), acestea vor fi șterse într-un termen de cel mult 30 de zile;
 • Accesul la datele colectate prin intermediul site-ului și al rețelelor de social media la care am făcut referire în cadrul prezentului document este limitat, fiind realizat de către subiecți ai unor clauze de confidențialitate.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

 • Dreptul de informare și acces: înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Portabilitatea datelor completează dreptul de acces.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul la depunerea unei sesizări la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situația în care persoana vizată, în urma contactării și formulării de solicitări către operator, apreciază că nu îi sunt respectate drepturile legale în legătură cu prelucrarea datelor.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

 • Dreptul de a sesiza instanța judecătorească competentă.

În ceea ce privește exercitarea drepturilor pe care le aveți, ne puteți trimite solicitările dumneavoastră la adresa de e-mail  contact@adoptamstudenti.ro  sau la adresa din Str. George Bacovia, 15-17, C2, U9, Voluntari, Ilfov. Rugăm persoanele vizate care transmit astfel de solicitări către Asociație să menționeze fie în subiectul e-mailului, fie pe plicul în care vor fi trimise/depuse documente, informații precum “protecția datelor”.

Operatorul va analiza cererile și solicitările dumneavoastră și vă va răspunde în termen de cel mult 30 de zile. În cazul în care considerați că răspunsul nu este unul favorabil, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ori instanței de judecată competente.

8. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică de confidențialitate poate suferi modificări în orice moment.

Noua politică de confidențialitate va fi afișată pe website, pentru o informare corectă a persoanelor vizate, în conformitate cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal.

Data: 25.11.2022